นโยบายการคืนสินค้า และการรับประกัน

นโยบายการคืนสินค้า และการรับประกัน

ทุกชิ้นส่วนของอุปกรณ์มาพร้อมกับการรับประกันระยะเวลา 3 ถึง 6 เดือน

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าผิด ไม่ตรงตามรายละเอียดหรือสินค้ามีตำหนิจากโรงงาน โดยลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่จัดส่ง

ในการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนจะต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เคยถูกใช้งาน ยังไม่ถูกล้างน้ำ และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้า

ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้า โดยติดต่อผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของเราก่อนที่จะทำการส่งคืนสินค้า

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า แต่บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าส่งสินค้าสำหรับสินค้าที่จะถูกส่งไปแทนที่